CƠ CẤU TỔ CHỨC, MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT KINH DOANHTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HJC